Advisory Group

Dr. Ganesh GurungAdv. Shom Prasad LuitelMs. Manju GurungMr. Shiddhi Chandra Baral

Mr. Kul Prasad Karki

Mr. Ashok Rana